PĀRDOŠANAS LĪGUMS


Apstiprināts 05.01.2021.


1. DARBĪBAS JOMA
Pārdošanas līguma (turpmāk tekstā – Līgums) vispārīgie noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) nosaka SIA “BAYWA R.E. SOLAR SYSTEMS” (turpmāk – BAYWA R.E. SOLAR SYSTEMS) kā pārdevēja un jebkura BAYWA R.E. SOLAR SYSTEMS klienta (turpmāk– Klients) kā pircēja pirkuma darījuma vispārīgos noteikumus un nosacījumus.
BAYWA R.E. SOLAR SYSTEMS un Klients (turpmāk kopā – Puses) papildu šiem Noteikumiem var vienoties par īpašiem sadarbības noteikumiem (turpmāk - Speciālie noteikumi), kas satur BAYWA R.E. SOLAR SYSTEMS piedāvātos un Klienta apstiprinātos specifiskos noteikumus.
Visi uz Noteikumu un/vai Speciālo noteikumu pamata izstrādātie dokumenti uzskatāmi par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

BAYWA R.E. SOLAR SYSTEMS ir tiesīgs veikt grozījumus  Noteikumos vai papildināt tos, par to elektroniski paziņojot klientam uz Speciālajos noteikumos norādīto elektroniskā pasta adresi. Spēkā esošā Noteikumu versija ir pieejama BAYWA R.E. SOLAR SYSTEMS mājaslapā www.solarshop.baywa-re.lv un ir saistoša Pusēm bez parakstīšanas.

Aktuālā Noteikumu redakcija stājas spēkā sākot ar nākamo mēnesi pēc noteikumu publicēšanas  BAYWA R.E. SOLAR SYSTEMS mājaslapā un paziņojuma par jauno redakciju nosūtītīšanas Klientam. Līdz Noteikumu spēkā stāšanās brīdim Pušu tiesiskās attiecības, kas izriet no Līguma, regulē iepriekšējā Noteikumu redakcija.


2. VIENOŠANĀS PAR SPECIĀLAJIEM NOTEIKUMIEM
2.1. Lai vienotos par specifisku papildu noteikumu piemērošanu, Klients nosūta pieprasījumu (turpmāk– Pieprasījums) uz BAYWA R.E. SOLAR SYSTEMS elektronisko adresi: info.solarsystemslv@baywa-re.com, Speciālo noteikumu sagatavošanai un noslēgšanai. Pēc Pieprasījuma saņemšanas, BAYWA R.E. SOLAR SYSTEMS var pieprasīt no Klienta nepieciešamo informāciju Speciālo noteikumu sagatavošanai.
2.2. Pēc Klienta Pieprasījuma un sniegtās informācijas, BAYWA R.E. SOLAR SYSTEMS sagatavo Speciālo noteikumu piedāvājumu uz konkrētu laika posmu vai konkrētam Klienta pasūtījumam.
2.3. Speciālo noteikumu sagatavošanas gadījumā Līgums stājas spēkā brīdī, kad Pušu paraksttiesīgās personas ir parakstījušas Speciālos noteikumus. Pēc Līguma stāšanās spēkā Klients veic pasūtījumu(s), atbilstoši Noteikumos aprakstītajai kārtībai.
Ja Puses nenoslēdz vienošanos par Speciālajiem noteikumiem, Pušu attiecības regulē tikai šie Noteikumi, kā arī Latvijas Republikas normatīvie akti.


3. PASŪTĪJUMA VEIKŠANA

3.1. Klients pasūta preces, iesniedzot BAYWA R.E. SOLAR SYSTEMS rakstveida pasūtījumu (turpmāk – Pasūtījums), norādot tajā preces, to daudzumu, piegādes vietu (ja netiek noradīts, piegāde BAYWA R.E. SOLAR SYSTEMS noliktavā Mazjumpravas ielā 32, Rīgā, LV-1063).
3.2. Ne vēlāk kā nākamajā dienā pēc Pasūtījuma saņemšanas, BAYWA R.E. SOLAR SYSTEMS apstiprina tā reģistrāciju vai noraida Pasūtījumu, ja Pasūtījuma izpilde nav iespējama, nenorādot iemeslu.
3.3. Ja uz Pasūtījumu, ņemot vērā tā saturu un apjomus, BAYWA R.E. SOLAR SYSTEMS var piedāvāt Klientam izdevīgākas cenas, nākamajā darba dienā pēc Pasūtījuma reģistrēšanas vai vienojoties par citu termiņu, Klientam tiek nosūtīts atbilstošs BAYWA R.E. SOLAR SYSTEMS komercpiedāvājums (turpmāk – Komercpiedāvājums). Ja Komercpiedāvājumā nav noteikts citādi, tad tas ir spēkā 30 kalendārās dienas no tā nosūtīšanas dienas. Šādā gadījumā Pasūtījums tiek uzskatīts par noformētu dienā, kad Klients ir apstiprinājis Komercpiedāvājumu.
3.4. Ja Pasūtījuma ietvaros nav iespējams sagatavot Komercpiedāvājumu, Pasūtījumu noformē, piemērojot BAYWA R.E. SOLAR SYSTEMS mājaslapā pieejamajos katalogos norādītās cenas.
3.5. Pasūtījuma izpilde BAYWA R.E. SOLAR SYSTEMS ir saistoša no dienas, kad Pasūtījums ir reģistrēts un/vai ir saņemts Komercpiedāvājuma apstiprinājums.
3.6. Ja apstiprināts Pasūtījums tehniski nav atrisināms un izpildāms, BAYWA R.E. SOLAR SYSTEMS nekavējoties par to informē Klientu. Šāds Pasūtījums nav saistošs BAYWA R.E. SOLAR SYSTEMS un Klientam nav tiesību prasīt tā izpildi.
3.7. Pēc Pasūtījuma veikšanas Klientam nav tiesību atteikties no preču iegādes, ja vien netiek panākta Pušu abpusēja vienošanās par Pasūtījuma anulēšanu.
3.8. Ja Pasūtījumā ir preces, kas nav BAYWA R.E. SOLAR SYSTEMS noliktavā, BAYWA R.E. SOLAR SYSTEMS, apstiprinot pasūtījumu, ir tiesīgs noteikt citu šādu preču piegādes gala termiņu, kā arī noteikt Klientam pienākumu veikt pilnīgu vai daļēju šāda Pasūtījuma priekšapmaksu.
3.9. Ja Klients 1) atsauc Noteikumu 3.5. punkta kārtībā apstiprinātu Pasūtījumu pēc tā reģistrēšanas vai 2) 3 kalendāro nedēļu laikā pēc BAYWA R.E. SOLAR SYSTEMS paziņojuma par preču pienākšanu BAYWA R.E. SOLAR SYSTEMS noliktavā preces neizņem, BAYWA R.E. SOLAR SYSTEMS neatgriež Klienta samaksāto priekšapmaksu. Gadījumā, ja Klients nav veicis priekšapmaksu, šajā punktā noteiktajos gadījumos BAYWA R.E. SOLAR SYSTEMS ir tiesības pieprasīt zaudējumu atlīdzību 20% apmēra no Pasūtījuma summas, pie kam tiek uzskatīts, ka minētie zaudējumi ir radušies un BAYWA R.E. SOLAR SYSTEMS tiek atbrīvots no pienākuma pierādīt zaudējumu esamību un to aprēķinu.


4. KONFIDENCIALITĀTE
4.1. Šī Līguma, tostarp Vispārējo un Speciālo noteikumu, izpratnē konfidenciāla un trešajām pusēm neatklājam informācija ir: jebkura konfidenciāla rakstura informācija un dati, kas pieejami Klientam (ieskaitot  Klienta pasūtījumu vai BAYWA R.E. SOLAR SYSTEMS Komercpiedāvājuma saturu), un jebkāda cita informācija, kas apzīmēta kā konfidenciāla.
4.2. Par konfidencialitātes noteikumu neievērošanu vai nepienācīgu ievērošanu, Klients maksā BAYWA R.E. SOLAR SYSTEMS līgumsodu 2000 (divi tūkstoši) eiro apmērā, kā arī atlīdzina pārkāpuma rezultātā radušos tiešos zaudējumus 14 (četrpadsmit) dienu laikā no pamatota paziņojuma par konfidencialitātes pārkāpumu saņemšanas brīža. Līgumsoda samaksa neatbrīvo no Līguma saistību izpildes.
4.3. Konfidencialitātes noteikumiem ir spēkā šī līguma darbības laikā un gadu pēc tā izbeigšanas, neatkarīgi no iemesla.

 

5. PREČU CENAS
5.1. BAYWA R.E. SOLAR SYSTEMS piedāvāto preču cenas ir noteiktas katalogos, kas pieejami  BAYWA R.E. SOLAR SYSTEMS mājaslapā  www.solarshop.baywa-re.lv
5.2. Ņemot vērā preču saturu un apjomus/daudzumus Klienta pasūtījumā, BAYWA R.E. SOLAR SYSTEMS ir tiesīgs izteikt Komercpiedāvājumu ar cenām, kas atšķiras no katalogā norādītajām. Taču šādas BAYWA R.E. SOLAR SYSTEMS Komercpiedāvājumā minētās cenas attiecas tikai un vienīgi uz tajā norādītajām precēm (specifikācijām un daudzumiem) un ir spēkā tikai gadījumā, ja Klients to akceptējis BAYWA R.E. SOLAR SYSTEMS norādītajā termiņā.
5.3. Ja BAYWA R.E. SOLAR SYSTEMS neizsniedz speciālu Komercpiedāvājumu, tad tiek piemērotas katalogos norādītās cenas, kuras ir spēkā uz Klienta Pasūtījuma iesniegšanas dienu.
5.4. BAYWA R.E. SOLAR SYSTEMS ir tiesības jebkurā laikā veikt cenu izmaiņas katalogos, kā arī jebkādas citas izmaiņas katalogos saistībā ar informāciju par precēm. Izmaiņas neattiecas uz jau apstiprinātiem Pasūtījumiem.

 

6. PIEGĀDES NOTEIKUMI
6.1. Ja apstiprinātā Pasūtījuma noteikumos nav noteikts citādi, Pasūtījuma piegāde notiek saskaņā ar BAYWA R.E. SOLAR SYSTEMS izstrādātajiem maršrutiem un piegādes laika uzskaite sākas saskaņā ar šo Noteikumu 3.5.punktā noteikto.
6.2. Pasūtījumi, kuru summa pārsniedz EUR 100 (simts eiro) bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN), Latvijas Republikas teritorijā piegādā bez maksas. Par piegādes cenu Pasūtījumiem, kuru summa ir mazāka par minēto, Puses vienojas atsevišķi, ņemot vērā paredzamo piegādes vietu, laiku un Pasūtījuma saturu.
6.3. Ja Puses ir vienojušās, ka Klients pasūtītās preces saņems BAYWA R.E. SOLAR SYSTEMS noliktavā, Klients tās izņem BAYWA R.E. SOLAR SYSTEMS noliktavā Pasūtījumā noteiktajā termiņā, vai, ja tas nav noteikts, 3 (trīs) nedēļu laikā no BAYWA R.E. SOLAR SYSTEMS paziņojuma par preču pienākšanu BAYWA R.E. SOLAR SYSTEMS noliktavā.
6.3.1. Ja noteiktais Pasūtījuma saņemšanas termiņš netiek ievērots, BAYWA R.E. SOLAR SYSTEMS ir tiesīgs par katru šāda termiņa kavēšanas dienu piemērot maksu par Pasūtījuma uzglabāšanu noliktavā – EUR 0,25 (divdesmit piece eiro centi) par katru noliktavā aizņemto kvadrātmetru.
6.3.2. Ja Klients kavē Pasūtījuma izņemšanu vismaz 3 (trīs) nedēļas, papildu 3.9. punktā notektajam BAYWA R.E. SOLAR SYSTEMS ir tiesības piemērot līgumsodu 20% apmērā no Pasūtījuma summas un rīkoties ar Pasūtījumu pēc saviem ieskatiem, tostarp par brīvu cenu atsavināt Pasūtījumu vai preces trešajām personām un pieprasīt no Klienta starpību starp Pasūtījumā noteikto pirkuma maksu un atsavināšanas rezultātā iegūto.
6.4. BAYWA R.E. SOLAR SYSTEMS var vienpusēji apturēt jebkura Pasūtījuma piegādi, ja Klients nav pilnībā apmaksājis Speciālajos noteikumos saskaņoto priekšapmaksas summu vai, ja Klients kavē BAYWA R.E. SOLAR SYSTEMS piestādīto rēķinu apmaksu, vai ir pārsniegts Speciālajos noteikumos Klientam piešķirtais kredīta limits, vai arī Pasūtījuma piegādes rezultātā tas var tikt pārsniegts. BAYWA R.E. SOLAR SYSTEMS ir tiesības vienpusēji ieskaitīt jebkurus Klienta maksājumus vispirms esošo neapmaksāto summu segšanai un tikai tad attiecīgā Pasūtījuma apmaksai.
6.5. Puses par piegādes termiņu vienojas atsevišķi nestandarta Pasūtījumu izpildes gadījumā, kur piegādājamās kravas garums pārsniedz 6 m, vai smagu kravu piegādes gadījumā, kad ir nepieciešama īpaša izkraušanas iekārta, vai garu kabeļu mērīšanas gadījumā.
6.6. Gadījumos, kad Pasūtījuma izpildei preču iekraušanai vai izkraušanai ir nepieciešams īpašs aprīkojums, šādas izmaksas tiek pierēķinātas Pasūtījuma cenai.
6.7. Pusēm nekavējoties jāpaziņo otrai Pusei par iespēju, ka preču piegāde/izņemšana var kavēties, kā arī jāinformē par aizkavēšanās iemesliem un iespējamo jauno piegādes/izņemšanas datumu.
6.8. Plānotās piegādes kavēšanās, ja par to paziņots Klientam, nedod tiesības Klientam izvirzīt prasības BAYWA R.E. SOLAR SYSTEMS un/vai atcelt Pasūtījumu.
6.9. Ja Puses nevienojas par piegādes noteikumiem, piegāde tiek veikta BAYWA R.E. SOLAR SYSTEMS norādītā noliktavā.
 


7. PRECES PIEŅEMŠANA UN PĀRBAUDE
7.1. Piegādāto preču nodošana un pieņemšana tiek noformēta ar abpusēju preču pavadzīmes parakstīšanu.
7.2. Klients Pasūtījumā norāda personu, kas Klienta norādītajā piegādes adresē vai BAYWA R.E. SOLAR SYSTEMS noliktavā ir tiesīga pieņemt preces un parakstīt dokumentus par preču saņemšanu. Ja Pasūtījumā netiek norādīta konkrēta persona, kas tiesīga pieņemt preces, BAYWA R.E. SOLAR SYSTEMS ir tiesīgs nodot preces jebkuram Klienta pārstāvim, neprasot uzrādīt īpašu pilnvarojumu.
7.3. Saņemot preci, Klienta pārstāvis nekavējoties rūpīgi pārbauda, vai preces, to daudzums, komplektācija un marķējums atbilst preču pavadzīmei, un vai precēm (iepakojumiem) nav vizuālu bojājumu.
7.4. Parakstot preču pavadzīmi, Klients apstiprina preču atbilstību Noteikumu 7.3.punktā noteiktajam, un turpmāk neizvirza jebkādas pretenzijas par apstiprināto.
7.5. Preču neatbilstības (kvalitātes prasībām un/vai tehniskajai specifikācijai) gadījumā Klientam ir tiesības atgriezt vai samainīt preci, ievērojot šo Noteikumu 8. sadaļā noteikto kārtību.
7.6. Parakstot preču pavadzīmi, viss risks par preces bojājumu, zaudējumu vai bojāeju un atbildība par preču glabāšanu pāriet Klientam.
7.7. Ja Klients preci iegādājas ar mērķi to tālāk realizēt Patērētāju tiesību aizsardzības likuma subjektiem, Klients pilnībā atbildīb pret patērētājiem saistībā ar jebkuriem to prasījumiem par preču neatbilstību.
 


8. PREČU ATGRIEŠANA
8.1. Pusēm savstarpēji vienojoties, Klients var atgriezt BAYWA R.E. SOLAR SYSTEMS preces par iepriekš atrunātu atgriešanas vērtību, par kuru šajā gadījumā samazinās Klienta maksāšanas saistības pret BAYWA R.E. SOLAR SYSTEMS. Preču atgriešana ir iespējama tikai saskaņojot to ar BAYWA R.E. SOLAR SYSTEMS pārdošanas menedžeri; pretējā gadījumā Klienta maksāšanas saistības nesamazinās.
8.2. BAYWA R.E. SOLAR SYSTEMS var pieņemt Klienta atgriezto preci par samazinātu vērtību, ņemot vērā BAYWA R.E. SOLAR SYSTEMS radušās izmaksas saistībā ar transportēšanu un citiem pasākumiem, kas veikti attiecībā uz konkrēto preci, vienpusēji nosakot cenas samazinājumu, bet ne vairāk par 20% no sākotnējās vērtības.
8.3. Par atgriešanas transporta izmaksām ir atbildīga tā Puse, kas atgriež preci. Piegādei jāpievieno atgriešanas pavadzīme, kurā jāuzrāda šāda informācija: (i) personas, ar kuru saskaņota atgriešana, vārds; (ii) atgriešanas iemesls; (iii) pareizs preces nosaukums un daudzums; (iv) BAYWA R.E. SOLAR SYSTEMS pavadzīmes vai rēķina numurs; (v) Pasūtījuma numurs.
8.4. Atgriešanai tiek pieņemtas tikai tās preces, kuras ir derīgas tālākai pārdošanai un ir ražotāju oriģinālajos iepakojumos. Tālākpārdošanas iespēju novērtē BAYWA R.E. SOLAR SYSTEMS speciālists.
 


9. PASŪTĪJUMU APMAKSA
9.1. Klients maksā BAYWA R.E. SOLAR SYSTEMS par Pasūtītajumu saskaņā ar BAYWA R.E. SOLAR SYSTEMS izrakstīto rēķinu vai preču pavadzīmi, atbilstoši Speciālajos noteikumos vai Pasūtījumā norādītajiem apmaksas noteikumiem un termiņiem.
9.2. BAYWA R.E. SOLAR SYSTEMS ir tiesīgs pieprasīt no Klienta pilnīgu vai daļēju  priekšapmaksu par precēm pirms Pasūtījuma izpildes uzsākšanas vai pirms preču nodošanas Klientam.
9.3. Pasūtījums ir uzskatāms par apmaksātu dienā, kad maksājums ir ieskaitīts BAYWA R.E. SOLAR SYSTEMS bankas norēķinu kontā vai kad tiek veikts skaidras naudas norēķins.
9.4. Ja Klients neapmaksā rēķinu noteiktajā laikā, BAYWA R.E. SOLAR SYSTEMS ir tiesīgs pieprasīt un saņemt no Klienta nokavējuma procentus 0,2% no kavētās summas par katru kavējuma dienu. Klienta maksājumi tādā gadījumā vispirms tiek ieskaitīts procentu samaksai, bet pēc tam pamatparāda dzēšanai.
9.5. Maksājumu nokavējuma gadījumā BAYWA R.E. SOLAR SYSTEMS ir tiesīgs nodot lietu par ārpustiesas parādu piedziņas pakalpojumu sniedzējiem. Klients šādā gadījumā atlīdzina BAYWA R.E. SOLAR SYSTEMS ar šādu pakalpojumu saņemšanu saistītos izdevumus.

 

10. ĪPAŠUMTIESĪBAS
10.1. BAYWA R.E. SOLAR SYSTEMS īpašumtiesības uz precēm saglabājas līdz Klienta maksājuma saistību pilnīgai izpildei. Līdz preču apmaksai Klients nav tiesīgs tās atsavināt vai apgrūtināt ar lietu tiesībām. Klients uzņemas visus riskus un atbildību, kas saistīti ar preču glabāšanu, valdījumu, uzraudzību un/vai lietošanu no preču piegādes brīža, saskaņā ar piemērojamiem Incoterms noteikumiem, un no minētās dienas uzņemas visu atbildību par preču radītajiem zaudējumiem. Maksājumu saistību kavējuma gadījumā, BAYWA R.E. SOLAR SYSTEMS ir tiesīgs nekavējoties atprasīt Klientam BAYWA R.E. SOLAR SYSTEMS īpašumā esošās preces un Klients nodrošina, ka BAYWA R.E. SOLAR SYSTEMS ir iespēja tās saņemt arī Klienta īpašumā vai valdījumā esošās vietās, kā arī no jebkurām trešajām personām.
10.2. Klients veic visus nepieciešamos pasākumus, lai aizsargātu BAYWA R.E. SOLAR SYSTEMS īpašumtiesības. Klients apņemas informēt arī trešās personas par BAYWA R.E. SOLAR SYSTEMS īpašumtiesību saglabāšanu. Klients nedrīkst rīkoties, tostarp ieķīlāt preces, kuras pieder BAYWA R.E. SOLAR SYSTEMS, bez BAYWA R.E. SOLAR SYSTEMS rakstiskas piekrišanas.
10.3.BAYWA R.E. SOLAR SYSTEMS var aizliegt Klientam uzstādīt vai atsavināt preces, kuras ir BAYWA R.E. SOLAR SYSTEMS īpašums. Ja preces tiek apstrādātas, iestrādātas vai iebūvētas citās iekārtās vai objektos, BAYWA R.E. SOLAR SYSTEMS pieder ķīlas tiesības uz šīm iekārtām vai objektiem līdz brīdim, kad par precēm ir pilnībā samaksāts.
10.4. Par Klienta pieļautiem īpašumtiesību pārkāpumiem, BAYWA R.E. SOLAR SYSTEMS ir tiesīgs Klientam pieprasīt zaudējumu atlīdzību, kā arī līgumsodu 20% apmērā no Pasūtījuma un/vai apturēt citu pasūtījumu izpildi.

 

11. GARANTIJA
11.1. Ja tiek konstatēta preču neatbilstība kvalitātes prasībām un/vai tehniskajai specifikācijai, Klients nekavējoties, bet ne vēlāk kā 1 (viena) mēneša laikā no Pasūtījuma nodošanas brīža, nosūta BAYWA R.E. SOLAR SYSTEMS rakstveida paziņojumu, norādot Pasūtījumā ietverto preču neatbilstību vai defektu, Pasūtījuma numuru un preču pavadzīmes numuru, pievienojot tam neatbilstošās  /defektīvās preces.
11.2. BAYWA R.E. SOLAR SYSTEMS izskata Klienta paziņojumu iespējami īsā laika posmā un informē Klientu par paziņojuma pamatotību. Ja paziņojums ir pamatots, BAYWA R.E. SOLAR SYSTEMS informē par neatbilstošās preces nomaiņu vai preču vērtības atlīdzināšanu.
11.3. Preces, kuru defekti ir radušies pēc to nodošanas Klientam, it īpaši, ja trūkumus nevarēja nepamanīt preču nodošanas Klientam brīdī, netiek apmainītas un BAYWA R.E. SOLAR SYSTEMS neatlīdzina to vērtību.
11.4. Visos gadījumos BAYWA R.E. SOLAR SYSTEMS atbildība par preču defektiem, trūkumiem un neatbilstību specifikācijai ir aprobežota ar attiecīgo defektīvo un/vai neatbilstošo preču vērtību vai preču apmaiņu, un BAYWA R.E. SOLAR SYSTEMS nav atbildīga Klientam vai trešajām personām par jebkādiem tiešiem vai netiešiem zaudējumiem uz iepriekš minētā pamata.
11.5. BAYWA R.E. SOLAR SYSTEMS piegādātajām precēm ir spēkā ražotāja kvalitātes garantija preču ražotāja dotajā apmērā un termiņā. Garantijas termiņa beigas skaita no dienas, kad preces nodotas Klientam, taču garantija ir spēkā tikai pie nosacījuma, ka Klients ir izpildījis visas savas maksāšanas saistības pret BAYWA R.E. SOLAR SYSTEMS.
11.6. Katrai no precēm ir piemērojami tās ražotāja noteiktie garantijas noteikumi (atrodami preces ražotāju mājas lapās vai tos var saņemt pēc atsevišķa pieprasījuma).
11.7. Klientam laicīgi jāiepazīstas ar ražotāja garantijas nosacījumiem. Pirms Pasūtījuma veikšanas. Veicot Pasūtījumu, Klients akceptē ražotāja garantijas noteikumus. BAYWA R.E. SOLAR SYSTEMS nav atbildīgs par ražotāja garantijas noteikumu izpildi. Garantija ir spēkā tikai tad, ja ir ievēroti preču garantijas noteikumi, it īpaši attiecībā uz preču lietošanu un uzstādīšanu.

 

12. NEPĀRVARAMA VARA
12.1.    Puses neatbild par Līguma noteikumu neievērošanu vai nepienācīgu izpildi, ja tā notikusi tādu no Pusēm neatkarīgu apstākļu dēļ, kurus attiecīgā Puse nebija spējīga paredzēt un kontrolēt ar saprātīgiem līdzekļiem un kas padara saistību izpildi par neiespējamu (Nepārvaramas varas apstākļi).
12.2.    Puse, kas nokļuvusi Nepārvaramas varas apstākļos, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pēc apstākļu iestāšanās, rakstveidā informē par to otru Pusi.
12.3.    Pēc paziņojuma saņemšanas Puses vienojas par turpmāko rīcību attiecībā uz šiem apstākļiem. Ja puses nespēj vienoties par turpmāko rīcību un/vai, ja Nepārvaramas varas apstākļi turpina pastāvēt ilgāk par 90 (deviņdesmit) dienām, Pusēm ir tiesības izbeigt Līgumu, rakstveidā paziņojot par to otrai Pusei 3 (trīs) dienas iepriekš.

 

13. ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS
13.1. Puses neatbild par netiešajiem zaudējumiem, piemēram: negūtajiem ienākumiem vai plānoto ietaupījumu.
 

14.LĪGUMA IZBEIGŠANA
13.1. Pusēm ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu:
- otras Puses likvidācijas, sanācijas, maksātnespējas vai tiesiskās aizsardzības procesa ierosināšanas vai pasludināšanas gadījumā, kā arī tad,
- ja otra Puse būtiski pārkāpj kādu no Līguma noteikumiem un 10 dienu laikā pēc rakstveida pretenzijas nosūtīšanas nav novērsusi pārkāpumu, kā arī
- vienpusēji paziņojot par  Līguma izbeigšanu 30 dienas iepriekš.

 

14. CITI NOTEIKUMI
14.1. Jebkurš ar Līgumu saistīts dokuments, tostarp pretenzija, paziņojums jāizteic rakstveidā, papīra vai elektroniskā formā, nosūtot uz otras Puses Speciālajos noteikumos norādīto kontaktadresi.
14.2. Strīdus un domstarpības, kas varētu rasties vai radīsies starp Pusēm Līguma izpildes laikā, Puses risinās savstarpējo pārrunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, strīdi, kas izriet no Līguma (Noteikumiem un vai Speciālajiem noteikumiem), tiks risināti pēc prasītāja Puses izvēles Latvijas Republikas tiesā vai Baltijas Starptautiskā Šķīrējtiesā (Ģertrūdes iela 7, Rīga, LV-1010) saskaņā ar minētās šķīrējtiesas reglamentu, viena šķīrējtiesneša klātbūtnē latviešu valodā, piemērojot Latvijas Republikas normatīvos aktus.
14.3. Ja mainās nosaukums, juridiskā adrese, norēķinu informācija, e-pasts un citas Līguma izpildei nepieciešamās ziņas, Puses rakstveidā informē uz Līgumā norādītajām kontaktu adresēm viena otru iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecas) dienas pirms izmaiņu iestāšanās (ja iespējams). Puse, kas neizpilda šo pienākumu, ir atbildīga par zaudējumiem, kas tai vai otrai Pusei var rasties šajā sakarā.
14.4. Ja Līgumā nav noteikts citādi, Līguma pielikumus, grozījumus un papildinājumus taisa rakstveidā, papīra formā vai elektroniski, tos paraksta Pušu pilnvaroti pārstāvji, un pēc tam tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
14.5. Noteikumi sagatavoti latviešu un angļu valodās, no kurām, pretrunu gadījumā, priekšroka dodama latviešu valodai. Ja kāds no šiem Noteikumiem ir pretrunā ar Speciālajiem noteikumiem, tad noteicošie būs Speciālie noteikumi.