Vispārējie piegādes un apmaksas noteikumi

Vispārējie piegādes un apmaksas noteikumi

BayWa r.e. Solar Systems SIA (turpmāk tekstā saukta BayWa r.e.)

SATURS:
I.  NOTEIKUMU UN NOSACĪJUMU TVĒRUMS
II. PIEDĀVĀJUMS UN LĪGUMA NOSLĒGŠANA/ PASŪTĪJUMA APSTIPRINĀJUMS
III. PIEDĀVĀJUMA DOKUMENTĀCIJA
IV. CENAS
V. PIRKUMA CENAS SAMAKSA/ TERMIŅŠ/ NEIZPILDE
VI. PIEGĀDES BEZ PVN
VII. IESKAITS/ AIZTURĒŠANAS TIESĪBAS/ CESIJAS IZSLĒGŠANA
VIII. PIEGĀDES NOSACĪJUMI UN TERMIŅI
IX. RISKA NODOŠANA/ APDROŠINĀŠANAS PRETENZIJU CESIJA
X. KVALITĀTE/ IZMĒRI/ KVALITĀTES KRITĒRIJI/ TRANSPORTA MARŠRUTI 
XI. PAZIŅOJUMS PAR DEFEKTIEM/ SEKOJOŠA IZPILDE
XII. VISPĀRĒJS ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS/ IEROBEŽOJUMA PERIODS
XIII. ĪPAŠUMTIESĪBU PATURĒŠANAS GARANTIJA
XIV. IZPILDES VIETA
XV. JURISDIKCIJAS VIETA
XVI. NODALĀMĪBAS KLAUZULA 
XVII. TIESĪBU AKTI 
 


I. NOTEIKUMU UN NOSACĪJUMU TVĒRUMS

1) Šie noteikumi un nosacījumi (turpmāk tekstā saukti “Noteikumi un nosacījumi”_ attiecas uz visiem likumīgajiem komerciālajiem darījumiem un komerclietām (tostarp tiem komerciālajiem darījumiem un komerclietām, kas noslēgti, izmantojot BayWa r.e. Internetveikalu), kas attiecas uz vai ko rada BayWa r.e. produktu pirkšana un pārdošana, tostarp visiem saistītajiem papildu komerciālajiem darījumiem.

2) Uz komerciālajiem darījumiem, tostarp papildu, pakārtotiem un īstenošanas komerciālajiem darījumiem (piegādēm un pakalpojumiem), kas ar to saistīti, un iepriekšējiem piedāvājumiem, ko izteikusi BayWa r.e.. attiecas tikai šie Noteikumi un nosacījumi. Šie Noteikumi un nosacījumi attiecas uz pienākumiem saskaņā ar tiesību aktiem, ko tieši vai netieši rada komerciāli darījumi starp BayWa r.e. un BP, un uz nākotnes komerciālām attiecībām to starpā, ja BayWa r.e. atsaucas uz šādām attiecībām. 

3) Šos Noteikumus un nosacījumus piemēro ekskluzīvi, ievērojot atsevišķas vienošanās Pušu starpā, kas ir prioritāras attiecībā pret šiem Noteikumiem un nosacījumiem. Tas attiecas arī uz mutiski noslēgtiem darījumiem ar nosacījumu, ka BayWa r.e. atsaucās uz šo Noteikumu un nosacījumu piemērošanu.

4) Nekādi citi noteikumi un nosacījumi, ko izdevusi BP, netiek piemēroti. BayWa r.e. ar šo noraida visus BP vispārējos noteikumus un nosacījumus vai pirkšanas noteikumus un nosacījumus, uz ko atsaucas BP, izveidojot komerciālas attiecības vai to laikā; tas ietver visas atsauces, kas izdarītas pasūtījumos, pasūtījuma vēstulēs, pieņemšanas paziņojumos un tamlīdzīgi. BayWa r.e. noraidījums attiecībā uz BP noteikumiem un nosacījumiem attiecas arī gadījumos, kad BayWa r.e. pašas Noteikumos un nosacījumos nav ietvertas nekādas normas ar šādu iedarbību. Šis noraidījums vienlīdz attiecas uz nākotnes komerciāliem darījumiem, tostarp atsevišķiem gadījumiem, kad BayWa r.e skaidri nenoraida vispārējo noteikumu un nosacījumu, uz kuriem atsaucas BP, piemērojamību.

 

II.  PIEDĀVĀJUMS UN LĪGUMA NOSLĒGŠANA/ PASŪTĪJUMA APSTIPRINĀJUMS

1)  BayWa r.e. izteiktie piedāvājumi ir nesaistoši, un, ciktāl tie nav skaidri apzīmēti kā saistoši, tie ir tikai aicinājums klientam iesniegt piedāvājumu BayWa r.e.

2) Ja BP izdotu pasūtījumu var kvalificēt kā piedāvājumu saskaņā ar Latvijas Civillikumu, BayWa r.e. var pieņemt šo pasūtījumu ar rakstisku pasūtījuma apstiprinājumu 30 dienu laikā ar nosacījumu, ka nav vienošanās par citu (ilgāku) pieņemšanas laiku.

3) Ja BP saņem saņemšanas apstiprinājumu vai citu ar pasūtījumu saistītu informāciju kā atbildi uz savu pasūtījumu (tostarp pasūtījumiem, izmantojot BayWa r.e. internetveikalu), šāda saņemšanas apstiprinājuma vai citas informācijas, ko izdevusi BayWa r.e., rezultātā netiek noslēgts līgums. Līgums tiek noslēgts tikai ar BayWa r.e. rakstisku pasūtījuma apstiprinājumu.

4) Ja pasūtījuma apstiprinājuma saturs atšķiras no BP piedāvājuma, BayWa r.e izdotais rakstiskais pasūtījuma apstiprinājums vispārīgi nosaka piegādes galīgo apjomu ar nosacījumu, ka atšķirības starp abiem dokumentiem ir tikai pielaides attiecībā uz daudzumu un kvalitāti, ko uzskata par normālām šajā nozarē. Ja attiecīgais komerciālais darījums ir balstīts uz BayWa r.e. izdotu piedāvājumu un nav cita papildu pasūtījuma apstiprinājuma, šo piedāvājumu uzskata par noteicošo attiecībā uz piegādes apjoma noteikšanu. Ja nav citas skaidras vienošanās, uz BayWa r.e. prasību par maksājumu termiņu attiecas tiesību aktu normas.

5) Jebkādas atkāpes no šiem Noteikumiem un nosacījumiem BayWa r.e. izdotajos pasūtījuma apstiprinājumos vai piedāvājumos aizstāj šos Noteikumus un nosacījumus atkāpes apjomā attiecīgajā gadījumā (konkrētu saistību pasūtījuma apstiprinājumos un piedāvājumos prioritātes attiecībā pret vispārējiem noteikumiem un nosacījumiem princips). Ja pastāv neatbilstība starp BayWa r.e izdotu pasūtījuma apstiprinājumu vai piedāvājumu un korespondenci, kas veikta pirms šāda pasūtījuma apstiprinājuma vai piedāvājuma, iepriekš veikto attiecīgo korespondenci aizstāj BayWa r.e izdots pasūtījuma apstiprinājums vai piedāvājums.

6) Komerciāli darījumi ir balstīti tikai uz komerciāli attiecināmām juridiskām darbībām (piedāvājums, pieņemšana, pasūtījuma apstiprinājums, komerciālas informācijas vēstules, ja attiecināms). Visām papildu vienošanās vai grozījumiem dokumentos, kas attiecas uz līguma noslēgšanu, tostarp šajos Noteikumos un nosacījumos, ir nepieciešams skaidrs apstiprinājums no BayWa r.e., lai tie būtu juridiski spēkā.

7) BayWa r.e. sniegtos plānošanas pakalpojumus uzskata par daļu no līguma tikai tādā gadījumā, ja par to ir skaidra vienošanās.

8) Līguma noslēgšana ir atkarīga no priekšnosacījuma, ka nepastāv šķēršļi valsts vai starptautisku noteikumu dēļ, īpaši importa/ eksporta kontroles noteikumu, embargo vai citu sankciju dēļ. Visas piegādes vai pakalpojumi noslēgto līgumu izpildei ir atkarīgi no nosacījuma, ka nerodas šādi iepriekš norādītie šķēršļi.

 

III. PIEDĀVĀJUMA DOKUMENTĀCIJA

1) BayWa r.e. Patur īpašumtiesības un autortiesības uz saviem plāniem, rasējumiem, ilustrācijām, aprēķiniem un izstrādāto programmatūru (turpmāk tekstā saukta Konfidenciāla informācija). Tas attiecas arī uz Konfidenciālas informācijas publicēšanu, izmantojot elektroniskos mēdijus. Šāda Konfidenciāla informācija ir jāuzskata par konfidenciālu, un to nedrīkst darīt pieejamu trešām personām bez BayWa r.e iepriekšējas piekrišanas. 

2) Iepriekš norādītais konfidencialitātes pienākums tiek piemērots neatkarīgi no tā, vai BayWa r.e. ir skaidri marķējis attiecīgo Konfidenciālo informāciju kā tādu. 

3) Iepriekš norādītais konfidencialitātes pienākums netiek piemērots, ja un ciktāl: 

  • Konfidenciāla informācija bija jau zināma BP, kad BayWa r.e. informēja BP par to, un uz BP iepriekš neattiecās nekāda cita informācijas neatklāšanas vienošanās ar BayWa r.e. attiecībā uz attiecīgo Konfidenciālo informāciju;
  • BP saņem Konfidenciālo informāciju no trešām personām, kas šo Konfidenciālo informāciju ir saņēmušas un nodevušas, nepārkāpjot informācijas neatklāšanas vienošanos;
  • Konfidenciāla informācija bija publiski pieejama jau pirms BayWa r.e to darīja zināmu BP; vai
  • BP ir jāatklāj Konfidenciāla informācija sakarā ar juridisku pienākumu vai oficiālu valdības rīkojumu.

Pēdējā gadījumā BP ir jāinformē BayWa r.e. par šo pienākumu, tiklīdz BP par to uzzina.

 

IV. CENAS

1) Ja nav norādīts citādi BayWa r.e. piedāvājumā un/ vai pasūtījuma apstiprinājumā, cenas tiek piemērotas saskaņā ar noteikumiem “No ražotnes” (Ex Works) (INCOTERMS 2020). 

2) BayWa r.e. norādītās cenas tās piedāvājumos neietver iepakojumu, otrreizējo pārstrādi un transporta izmaksas, kā arī apdrošināšanas prēmijas (transporta apdrošināšana), ja Puses nav vienojušās citādi vai tas nav obligāti saskaņā ar tiesību aktiem. Ja BayWa r.e. ir pienākums izņemt transporta apdrošināšanu, tas tiek darīts uz BP rēķina. BayWa r.e. ir tiesības, taču nav pienākuma apdrošināt piegādājamos produktus vai preces attiecībā uz transporta riskiem bez skaidriem BP norādījumiem. 

3) BayWa r.e. norādītās piedāvājuma cenas ir neto cenas un neietver saskaņā ar likumu piemērojamo pievienotās vērtības nodokli. 

4) Atlaižu atskaitīšana ir atļauta tikai ar BayWa r.e. skaidru rakstisku apstiprinājumu, vai ja attiecīgajā BayWa r.e. izdotajā komerciālajā dokumentā ir paredzēta šādu atlaižu atskaitīšana.

 

V. PIRKUMA CENAS SAMAKSA/ TERMIŅŠ/ NEIZPILDE

1) BP maksājamā maksa ir jāmaksā bez nepieciešamības izdot papildu atsevišķu rēķinu.

2) Ja pēc līguma noslēgšanas PB neizpilda savas maksājumu saistības vai maksājumi tiek veikti ar kavējumu, vai tiek pārtraukti, vai ja BP pieprasa atlikšanu, vai kļūst zināmi konkrēti apstākļi, kas rada saprātīgas šaubas par BP maksātspēju, BayWa r.e. ir tiesības attiecināt nodrošinājumu uz jebkuru neizpildītu saistību, vai pēc BP ieskatiem piemērot tūlītēju visas nesamaksātās summas samaksas termiņu.

3) Ja BP neizpilda saistības, ko nosaka tiesību aktu normas, un ja vienošanās starp BayWa r.e. un BP vai šos Noteikumos un nosacījumos nav noteikts citādi, BP no neizpildes sākuma ir jāmaksā maksājuma kavējuma maksa saskaņā ar Latvijas Republikas Civillikumu.

4) Visos gadījumos maksājumu uzskata par saņemtu laikā, ja pirms apstiprinātā samaksas termiņa summa pilnā apjomā tiek ieskaitīta BayWa r.e piederošā kontā (T.i. ja saskaņā ar tiesību aktos noteiktiem noteikumiem attiecībā uz nacionāliem vai starptautiskiem darījumiem vairs nav iespējams maksājumu atsaukt) vai BayWa r.e. ir pilnā apmērā saņēmis atbilstošo maksājuma atvasinājumu. BayWa r.e. nav pienākuma pieņemt šādus atvasinājumus (čekus, u.c.), ja tie nav apstiprināti vai garantēti saskaņā ar standarta bankas praksi. Šādu atvasinājumu pieņemšana visos gadījumos ir atkarīga no to izpildes.

 

VI. PIEGĀDES KOPIENĀ, UZ KURĀM NEATTIECAS PVN VAI EKSPORTA PIEGĀDE

Ja uz piegādi neattiecas PVN kā uz piegādi Kopienā saskaņā ar ES Regulām vai Latvijas Republikas PVN likumu, BP ir pienākums iesniegt saņemšanas apliecinājumu, ja transportēšanu veic BayWa r.e., transportēšanas Kopienas teritorijā deklarāciju, ja transportēšanu veic BP (transportēšanas deklarācija). Saņemšanas apliecinājums, transportēšanas deklarācija vai nosūtīšanas pierādījumi BP vai trešai personai, kas rīkojas BP vārdā, ir jāiesniedz BayWa r.e. 30 dienu laikā pēc pirkuma lietas nodošanas. Ja BP neizpilda savu pienākumu, tiek retrospektīvi piemērots PVN. Nopirktā lieta saglabājas BayWa r.e. īpašumā līdz saņemšanas apliecinājuma, transportēšanas deklarācijas vai nosūtīšanas pierādījuma saņemšanai vai retrospektīvi piemērotā PVN samaksai.

Ja BP ir trešās valsts (ne ES valsts) rezidents, tiek piemēroti šādi noteikumi: Ja tā ir potenciāli no PVN atbrīvota eksporta piegāde saskaņā ar ES Regulām un/vai Latvijas Republikas PVN likumu un BP vai tās norīkota trešā persona saņem preces, BP ir jānodrošina, ka BayWa r.e. tiek nodots eksporta pierādījums (preču izvešanas apliecinājums vai eksporta apliecinājums ar muitas izvešanas apstiprinājumu, ja saskaņā ar muitas noteikumiem netiek prasīta rakstiska vai elektroniska muitas deklarācija). Eksporta apliecinājums vai nosūtīšanas pierādījums ir jāiesniedz BayWa r.e. 30 dienu laikā pēc pirkuma lietas nodošanas. Ja BP šo pienākumu neizpilda, PVN tiek pārrēķināts un tas ir jāmaksā BP.  Nopirktā lieta saglabājas BayWa r.e. īpašumā līdz eksporta apliecinājuma saņemšanai vai retrospektīvi piemērotā PVN samaksai.

 

VII. IESKAITS/ AIZTURĒŠANAS TIESĪBAS/ CESIJAS IZSLĒGŠANA

1) BayWa r.e. ir tiesības veikt ieskaitu par prasībām, kas tai ir attiecībā pret BP, no visām BP prasībām neatkarīgi no to tiesiskā pamata. Tas attiecas arī gadījumiem, kad savstarpējās prasības ir balstītas uz dažādām juridiskajām attiecībām.

2) BP nav tiesību veikt ieskaitu par prasībām, kas pienākas BP, īpaši garantijas, zaudējumu atlīdzības vai citām pretprasībām, vai izmantot aizturēšanas tiesības attiecībā uz prasībām, ko iesniegusi BayWa r.e., uz šādu prasību, kas pienākas BP, rēķina, ja attiecīgās pretprasības nav atzītas, nav juridiski nodibinātas kā izpildāmas, BayWa r.e. tās nav apstrīdējusi, vai attiecīgā saistītā strīdā kompetenta tiesa tās neuzskata par gatavām lēmuma pieņemšanai.

3) Bez BayWa r.e. apstiprinājuma BP nav tiesību cedēt trešām personām nekādas prasības (izņemot maksājumu prasības), kas pienākas BP no komerciāla darījuma, pamatojoties uz šiem Noteikumiem un nosacījumiem, izņemot gadījumus, kad BP leģitīmas bažas attiecībā uz līgumisku prasību cedēšanu atsver BayWa r.e pretrunā esošās intereses.

 

VIII. PIEGĀDES NOSACĪJUMI UN TERMIŅI

1) Ja nav citas vienošanās, par apstiprinātajiem piegādes noteikumiem uzskata EXW (INCOTERMS 2020). Ja nav norādīts citādi, piegādes vieta ir BayWa r.e. noliktava Rīgā, Latvijā (adrese norādīta pasūtījuma apstiprinājumā).

2) Situācijās, kad nav noslēgta vienošanās par piegādes termiņiem, BayWa r.e. apņemas piegādāt preces 60 dienu laikā pēc pirkuma līguma stāšanās spēkā vai pēc attiecīga pieprasījuma. Piegādes termiņu skaita no pasūtījuma apstiprinājuma nosūtīšanas - ja attiecināms saskaņā ar šeit noteikto termiņu - vai, ja pasūtījuma apstiprinājuma nav, no BayWa r.e. izdotā piedāvājuma pieņemšanas ar BayWa r.e. apstiprinājumu; taču piegādes termiņu nesāk skaitīt, kamēr nav iesniegti BP saņemamā dokumentācija, apstiprinājumi un atļaujas vai nav saņemti avansa maksājumi atbilstoši vienošanās šajos Noteikumos un nosacījumos vai atsevišķos līgumos.

3) Tiek uzskatīts, ka piegādes termiņš ir ievērots, ja pirms tā beigām piegādes lieta ir izvesta no attiecīgās BayWa r.e. noliktavas, vai gadījumos, ja BP ir pienākums preces paņemt, ir paziņots par to gatavību nodošanai. Tas apzīmē piegādes pabeigšanu, tostarp PVN tiesību aktu izpratnē.

4) Ja nav citu skaidru vienošanos, BayWa r.e. norādītie datumi un termiņi nav fiksēti datumi un termiņi. 

5) Par piegādes kavējumiem nepārvaramas varas dēļ (piemēram, satiksmes traucējumi, tostarp tādi, kas ietekmē starptautiskus preču pārvadājumus, īpaši importa laikā, darbības traucējumi, streiki, blokādes un oficiāli valdības rīkojumi, par kuriem nav atbildīga BayWa r.e., pat ja tas notiek BayWa r.e. piegādātāju telpās) BayWa r.e. atbildību neuzņemas. Šādi kavējumi dod tiesības BayWa r.e. aizkavēt piegādi par laiku, kamēr ir spēkā šādi traucējumi, vai daļēji vai pilnībā atcelt līguma neizpildīto daļu, ja traucējums saglabājas ilgāk par diviem mēnešiem. 

6) Ja traucējums, par ko nav atbildīga BayWa r.e. 5. punkta izpratnē, ilgst ilgāk par diviem mēnešiem, BP ir tiesības pēc saprātīga termiņa beigām atkāpties no līguma daļas, kas vēl nav izpildīta. Tas liedz BP izvirzīt turpmākas pretenzijas. Tas pats attiecas situācijās, kad BayWa r.e. nav atbildīga par kavētu piegādi citu iemeslu dēļ.

7) Visos gadījumos BayWa r.e. saistības ir atkarīgas no ienākošo preču savlaicīgas un pareizas piegādes. Šī atruna par BayWa r.e. savlaicīgu un pareizu piegādi tiek attiecināta ar nosacījumu, ka BayWa r.e. ir noslēgusi atbilstošu piegādes darījumu savlaicīgi un/ vai BayWa r.e. nav atbildīga par piegādes no tās piegādātājiem kavējumu. Ja izpildes pārtraukums atbilstoši iepriekš norādītajiem apstākļiem ilgst ilgāk par vienu mēnesi, BP ir tiesības pēc saprātīga termiņa beigām atkāpties no tās līguma daļas, kas vēl nav izpildīta, ja BP uzskata, kas piegādes kavējums vairs nav pieņemams. 

8) BayWa r.e. ir tiesības jebkurā laikā veikt piegādes pa daļām ar nosacījumu, ka tas nerada papildu izmaksas BP.

9) Visos gadījumos piegādes termiņus pagarina par laika periodu, kura laikā BP neizpilda savas saistības pret BayWa r.e., BayWa r.e. ir aizturēšanas tiesības šādas neizpildes no BP puses rezultātā un BayWa r.e. izmanto šīs aizturēšanas tiesības. 

10) Ja BP kavē pieņemšanu vai pārkāpj citus pienākumus sadarboties, BayWa r.e. ir tiesības pieprasīt kompensāciju par zaudējumiem, kas radušies tā rezultātā, tostarp papildu izdevumiem. Tādos gadījumos zaudējumu risks un cenas risks, tostarp īpaši nopirktās lietas nejaušu bojājumu vai stāvokļa pasliktināšanas risks, pāriet BP. Tiek saglabātas tiesības uz papildu līgumiskām vai likumīgām pretenzijām.

11) Ja BP nepieņem preces līdz piegādes termiņa beigām, BayWa r.e. ir tiesības prasīt BP samaksu par uzglabāšanu un finanšu izmaksām, sākot no otrās nedēļas pēc termiņa. Uzglabāšanas un finanšu izmaksas atbilst likviditātes izmaksām un nepieciešamās telpas precēm, kas rodas sakarā ar kavētu maksājumu un pagarinātu uzglabāšanas laiku. 

12) Situācijās, kur BayWa r.e. organizē produktu vai preču transportu BP, BayWa r.e. neuzņemas atbildību par piegādes dienesta, transportēšanas aģenta vai neviena cita šajā darbībā iesaistītā transporta uzņēmuma darbību; tas īpaši attiecas uz piegādes termiņa ievērošanu no piegādes dienesta, transportēšanas aģenta vai cita attiecīga transporta uzņēmuma puses. Taču pēc pieprasījuma un ar nosacījumu, ka tiek iesniegts pierādījums par attiecīgu neatbilstību starp plānoto piegādes laiku un faktisko piegādes laiku, BayWa r.e. atmaksā BP papildu samaksu, kas saņemta par piegādi noteiktā datumā vai steidzamu piegādi.

 

IX. RISKA NODOŠANA/ APDROŠINĀŠANAS PRASĪBU CESIJA

1) Ja tiek veikta pārdošana, piegādi veicot uz vietu, kas nav izpildes vieta, nejauša zaudējuma, iznīcināšanas vai stāvokļa pasliktināšanās risks un samaksas neveikšanas risks pāriet BP brīdī, kad sūtījums tiek nodots personai, kas veic transportēšanu.

2) Ja piegāde ir jāveic saskaņā ar noteikumiem Ex Works un nav noslēgta atsevišķa vienošanās par piegādes termiņu, BP ir jāpaņem preces bez kavēšanās, tiklīdz BP saņem paziņojumu, ka attiecīgās preces ir gatavas nosūtīšanai. Ja BP to neizdara, BayWa r.e. ir tiesības pēc saviem ieskatiem vai nu nosūtīt preces uz BP rēķina un riska, vai uzglabāt tās un prasīt no BP radušās uzglabāšanas izmaksas, sākot ar 10. pieņemšanas neizpildes dienu.

3) Tādā apjomā, ciktāl BayWa r.e. ir veicis transporta apdrošināšanu un BP ir izpildījis savas samaksas saistības pret BayWa r.e. par precēm, kuru transportēšana apdrošināta pilnā apmērā, BayWa r.e. cedē savas prasības pret apdrošinātāju BP, ciktāl tas ir pieļaujams saskaņā ar likumu un apdrošināšanas līgumu, izņemot, ja šāda cesija nav atļauta saskaņā ar apdrošināšanas līgumu, apdrošinātāja izdotiem noteikumiem vai citiem tiesību aktu noteikumiem.

 

X. KVALITĀTE/ IZMĒRI/ KVALITĀTES KRITĒRIJI/ TRANSPORTA MARŠRUTI

1) Produkta, kas ir komerciālā darījuma priekšmets, kvalitāti un izmērus nosaka standarti vai materiālu datu lapas, sertifikāti, u.c., kā arī citi produkta specifiski standarti un aprēķini. Ja nepastāv standarti vai materiālu datu lapas, sertifikāti vai līdzīgi dokumenti, tiek piemēroti atbilstošie Eiropas standarti un, ja tādu nav, ierastā komercprakse. Vienmēr prioritāras ir atsevišķas vienošanās par produktu, kas ir komerciālā darījuma priekšmets, stāvokli.

2) Jebkādas atsauces uz standartiem, materiālu datu lapām vai jebkāda veida rūpnīcas testa sertifikātiem un/ vai līgumisko piegāžu aprakstu nav produkta īpašību garantija. Pat tādā mērā, ciktāl piegāde vai pakalpojums pasūtītājam ir paredzēta īpaša veida lietojumam un tas ir daļa no līguma, tas neveido produkta īpašību garantiju. Ja nav skaidru rakstisku paziņojumu atbilstošajos komerciālajos dokumentos, ko izdevusi BayWa r.e., BayWa r.e. nav saistību attiecībā pret BP sakarā ar nekāda veida produkta īpašību garantijām.

3) Jebkāda atbildība par produkta īpašībām vai garantijām tiek izslēgta visos gadījumos, ja šāda atbildība nav balstīta uz skaidru rakstisku apgalvojumu no BayWa r.e. 

4) Ja nav īpaši noteikts citādi, BayWa r.e. drīkst izvēlēties vai noteikta transporta maršrutu un transportlīdzekļus pēc saviem saprātīgiem ieskatiem, lai nodrošinātu produktu, kas ir komerciālā darījuma priekšmets, nosūtīšanu.

 

XI.  PAZIŅOJUMI PAR DEFEKTIEM/ IZLABOŠANA

1) Piegādātā prece ir bez defektiem, ja tā izpilda subjektīvās prasības un uzstādīšanas prasības riska nodošanas brīdī.

2) BP pārbauda piegādes lietu nekavējoties pēc piegādes. Par acīmredzamiem defektiem paziņo bez kavēšanās. Šī paziņojuma par defektiem saņemšanas datums pie BayWa r.e. ir noteicošs. Par defektiem, ko nevar atklāt šajā laika periodā, pat ar visrūpīgāko pārbaudi, paziņo nekavējoties pēc to atklāšanas, nekavējoties pārtraucot piegādes lietas jebkādu apstrādi. Ja paziņojumu nesniedz noteiktajā termiņā, BP nav tiesību iesniegt garantijas pretenzijas, izņemot, ja defekti tīši vai nolaidības pēc izraisījusi vai slēpusi BayWa r.e. Uz BP gulstas pilns pierādīšanas slogs par visiem prasības priekšnoteikumiem, īpaši par pašu defektu, par defekta atklāšanas laiku un par defekta paziņošanas savlaicīgumu.

3) Par preču defektiem, kas paziņoti ar pamatojumu un savlaicīgi, BayWa r.e. nodrošinās sekojošu izpildi remonta vai aizvietošanas veidā pēc saviem ieskatiem. 

4) Ciktāl BP ir pienākums uzstādīt vai noņemt nopirkto lietu kā daļu no BP sekojošas izpildes savam klientam, BP ir pienākums nodrošināt BayWa r.e iespēju veikt šo uzstādīšanu pašai vai norīkot tās veikšanai trešo personu; ja BP nav nodrošinājusi BayWa r.e šo iespēju, tā rezultātā visus izdevumus, kas tiek prasīti ar attiecīgo uzstādīšanu/ noņemšanu, uzskata par nevajadzīgiem.

5) Ja sekojoša izpilde neizdodas, ir neiespējama vai būtu iespējama tikai ar nesamērīgām pūlēm, BP var principā pēc saviem ieskatiem prasīt vai nu samaksas samazinājumu, vai atkāpšanos no līguma. Taču BP nav tiesību atkāpties, ja attiecīgais līguma pārkāpums ir nenozīmīgs pēc rakstura, un īpaši ja attiecīgais defekts ir nenozīmīgs pēc rakstura. Ja BP pieprasa kompensāciju par zaudējumiem, kas radušies pēc neizdevušās sekojošas izpildes un ar attiecīgu BayWa r.e vainu, preces paliek BP valdījumā, ja BayWa r.e to saprātīgi pieprasa.

6) Ja BP bez nepamatotas kavēšanās nenodrošina BayWa r.e. iespēju pārbaudīt defektu un ja īpaši BP nenodrošina līguma priekšmetu, uz kuru attiecas sūdzība, vai tā paraugus vai daļas pieejamu bez nepienācīgas kavēšanās pēc pieprasījuma, BayWa r.e. ir tiesības atteikties apmierināt BP garantijas prasības līdz brīdim, kad BayWa r.e ir pārbaudījusi nopirkto lietu. Tas netiek piemērots gadījumos, kad BayWa r.e iespēju veikt pārbaudi kavē apstākļi, kas ir ārpus BP kontroles iespējām. 

7) Ja BP iesniedz prasību par defektiem, bet defektu nav, BayWa r.e. ir tiesības saņemt kompensāciju par iekšējiem un ārējiem izdevumiem, kas radušies šādas prasības rezultātā. Šādi izdevumi ir vismaz EUR 50,00, ka BP nevar pierādīt, ka faktiskie radušies izdevumi ir mazāki par šo summu.

8) Par līguma priekšmetiem, kas pārdoti kā materiāls ar pazeminātu kvalitāti, BP nav tiesību uz sekojošu izpildi vai citām garantijas prasībām par norādītajiem defektiem var tādiem defektiem, kādi ir normāli paredzami.

9) Nekādas citas neatņemamas prasības no BP puses par produktu atbildību šie noteikumi neskar.

10) BayWa r.e. sedz izmaksas par transportu, ceļu, darbaspēku, montāžas vai materiāliem izdevumiem, kas rodas sekojošas izpildes vai nomaiņas laikā, ar nosacījumu, ka šādus izdevumus nevar attiecināt uz BP, kas pārvedusi nopirkto lietu uz atrašanās vietu, kas nav piegādes vieta; izdevumus, ko izraisījusi šāda darbība no BP puses, sedz BP.

 

XII. VISPĀRĒJS ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS/ IEROBEŽOJUMA PERIODS

1) Ciktāl tas nav citādi noteikts šajos Noteikumos un nosacījumos vai nepastāv pretēji saistoši likuma noteikumi, BayWa r.e ir atbildīga tikai par zaudējumiem, kas radušies līgumisku vai nelīgumisku saistību pārkāpšanas rezultātā tīšas darbības vai būtiskas nolaidības gadījumos. BayWa r.e atbildība par nelielu nolaidību ir izslēgta, ja vien attiecīgā prasība netiek celta par dzīvības, ķermenisku vai veselības ievainojumu, vai būtiska līgumiska pienākuma pārkāpumu. Būtisku līgumisku pienākumu šajā kontekstā definē kā pienākumu, kura izpilde ir būtiska pienācīgai līguma izpildei un uz kura ievērošanu BP var parasti paļauties. Šeit noteiktā atbildības izslēgšana/ ierobežojums attiecas arī uz zaudējumiem neizpildes vai kavēšanās dēļ.

2) Atbildība par sekojošiem zaudējumiem defektu dēļ tiek izslēgta visos tikai nelielas nolaidības gadījumos un attiecībā uz pārējo arī par būtisku nolaidību juridiski pieļaujamajā apmērā. 

3)  Uz visām pretenzijām par defektiem pret BayWa r.e. attiecas noilgums viens gads pēc piegādes, izņemot, ja BayWa r.e. ir noteikusi citādu (garāku) noilgumu vai garantijas laiku rakstveidā attiecīgajā atsevišķajā gadījumā.

 

 

 

XII. ĪPAŠUMTIESĪBU PATURĒŠANAS GARANTIJA

1) Visas fiziskās pakalpojuma vai piegādes lietas (produkti/ preces) saglabājas kā BayWa r.e. īpašums (īpašumtiesību paturēšanas garantija) līdz brīdim, kamēr ir apmierinātas visas saistītās prasības, kas pienākas BayWa r.e., tostarp aktuālās prasības, kuru izpildes termiņš iestājas vēlāk, un nosacītās prasības. Tas attiecas arī uz situācijām, kad maksājumus veic par īpaši noteiktām prasībām.

2) BayWa r.e. drīkst jebkurā laikā aizliegt lietas (-u) pārdošanu un/vai apstrādi, un/vai apvienošanu ar citām lietām, uz kurām attiecas īpašumtiesību saglabāšanas garantija, ja klients nepilda maksājumu saistības un/vai tam ir grūtības veikt maksājumus, un/ vai tas kļūst maksātnespējīgs. 

3) Ja tiek apstrādātas un/vai kombinētas lietas, uz kurām attiecas īpašumtiesību saglabāšana, kopā ar citiem kustamiem objektiem, kas nepieder BayWa r.e., BayWa r.e. ir tiesības uz procentuālām īpašumtiesībām un jauno lietu, kas vienādas ar lietas, uz kuru attiecas īpašumtiesību saglabāšana, rēķina summas attiecību pret citas vai jaunas lietas rēķina summu, tostarp vērtības palielināšanos, kas rodas apstrādes vai kombinācijas rezultātā. Ja otras lietas rēķina summa nav zināma, tās vērtība ir jāaprēķina, pamatojoties uz samērīguma principiem. 

4) Lietas, uz kuru attiecas īpašumtiesību saglabāšana, pielāgošana un apstrāde notiek BayWa r.e. vārdā, neuzliekot BayWa r.e. nekādus pienākumus. Apstrādāto lietu uzskata par lietu, uz kuru attiecas īpašumtiesību saglabāšana, atbilstoši noteiktajam šajos Noteikumos un nosacījumos. Attiecībā uz pārējo, uz lietu, kas tiek izgatavota ar apstrādi, attiecas tie paši noteikumi, kas attiecas uz nopirkto lietu, kas piegādāta, uz to attiecoties īpašumtiesību saglabāšanai.

5) Tādā mērā, ciktāl BP tālākpārdod preces, kas ir līguma priekšmets, bez apstrādes vai pēc apstrādes, BP ir tiesības pārdot šādu lietu, ievērojot īpašumtiesību paturēšanu, savā normālajā komercdarbības procesā. BP ar šo cedē BayWa r.e. savas prasības no tālākpārdošanas lietas, uz kuru attiecas īpašumtiesību saglabāšana, rēķina summas apmērā. Atļauja tālākpārdot lietu ir atkarīga no prasību cesijas spēkā esamības. Tas analoģiski attiecas uz gadījumiem, kad lietu, uz kuru attiecas īpašumtiesību saglabāšana, BP izmanto, lai izpildītu darba līgumu vai līgumu par darbu un materiāliem, īpaši celtniecības firmām; arī šajā gadījumā prasību no darba līguma vai līguma par darbu un materiāliem cedē BayWa r.e iepriekš lietas, uz kuru attiecas īpašumtiesību saglabāšana, rēķina summas apmērā. Atļauja apstrādāt BayWa r.e. lietu ir atkarīga no prasību cesijas spēkā esamības. 

6) BP nav tiesību nodot lietu, uz ko attiecas īpašumtiesību saglabāšana, trešām personām kā nodrošinājumu, ieķīlāt to vai izmantot to maiņas darījumos. Tāpat arī BP nav atļauts cedēt prasības, kas cedētas BayWa r.e, pamatojoties uz paplašinātu īpašumtiesību saglabāšanu, kā faktoringa klientam faktoringa bankai, ja attiecīgā faktoringa banka nenoslēdz tiešu darījumu par klienta samaksas saistībām ar BayWa r.e. Attiecībā uz pārējo prasību, kas cedētas, pamatojoties uz paplašinātu īpašumtiesību saglabāšanu, cesijai faktoringa bankai ir nepieciešams BayWa r.e rakstisks apstiprinājums.

7) Ja parādnieki (trešo personu parādnieki) samaksā BP prasības, kas cedētas BayWa r.e., pamatojoties uz paplašinātu īpašumtiesību saglabāšanu, ar čeku vai citu maksājuma atvasinājumu, īpašumtiesības uz šo maksājumu pāriet BayWa r.e., tiklīdz BP to ir saņēmusi. 

8) BayWa r.e. ir tiesības iekasēt prasības no tālākpārdošanas līdz atsaukšanas brīdim, ko tai ir tiesības izdot jebkurā brīdī un ko var izdot arī mutiski. BP reģistrē cesiju savos komercdarbības reģistros. Pēc pieprasījuma BP ir jāinformē trešās personas parādnieks par cesiju, jāinformē BayWa r.e par šo paziņojumu un jānosūta nepieciešamā informācija un dokumenti cedēto prasību izpildei BayWa r.e kopā ar informāciju par paziņošanu. BP ir jāinformē BayWa r.e. bez kavēšanās par jebkādu arestu vai citu traucējumu no trešo personu puses. 

9) Īpašumtiesību saglabāšanas apliecinājums, un konkrēti līguma priekšmetu atsaukšana un prasību iekasēšana no trešām personām nav atkāpšanās no līguma. Konkrēti, BayWa r.e ir tiesības paņemt atpakaļ lietu, uz kuru attiecas īpašumtiesību saglabāšana, bez pienākuma atkāpties no līguma, ja lietas, uz kuru attiecas īpašumtiesību saglabāšana, pircējs ir pārsniedzis piešķirto samaksas mērķi, nav nokārtojis citas saistības attiecībā uz BayWa r.e noteiktajā termiņā, pārkāpj vai neizpilda savus pienākumus saskaņā ar šiem Noteikumiem un nosacījumiem.

10) Ja BP ietver savas prasības no tādu materiālu tālākpārdošanas, attiecībā uz kuriem BayWa r.e ir vienkārša vai pagarināta īpašumtiesību saglabāšana, tekošā konta attiecībās, BP ar šo cedē tekošā konta prasību BayWa r.e preču, uz kurām attiecas īpašumtiesību saglabāšana, vērtības apmērā. Pēc tam, kad ir izpildīts atlikuma maksājums, to aizvieto ar apstiprināto bilanci, ko uzskata par cedētu līdz summai, kas atbilst sākotnējai tekošā konta prasībai. 

11) Lai nodrošinātu BayWa r.e. prasību, BP arī cedē BayWa r.e. tās prasības pret trešo personu, kas rodas no pirktās lietas, uz kuru attiecas īpašumtiesību saglabāšana, kombinācijas ar zemes gabalu, līdz pirktās lietas rēķina summas apmēram.

12) BayWa r.e. ar šo apņemas atbrīvot nodrošinājumus, uz ko tai ir tiesības, pēc BP pieprasījuma, ciktāl tās nodrošinājumu faktiskā vērtība pārsniedz nodrošināmās prasības par vairāk nekā 10%; atbrīvojamos nodrošinājumus izvēlas pēc BayWa r.e. ieskatiem.

 

XIV. IZPILDES VIETA

1) Visu piegāžu un BayWa r.e. veikto pakalpojumu izpildes vieta ir BayWa r.e. juridiskā adrese.

2) BP veikto maksājumu izpildes vieta ir BayWa r.e. juridiskā adrese.

 

XV. JURISDIKCIJAS VIETA

Ekskluzīvās jurisdikcijas attiecībā uz jebkādiem strīdiem, kas izriet no vai saistībā ar līgumu, kas noslēgts Pušu starpā, vieta ir BayWa r.e. juridiskā adrese, Taču BayWa r.e. ir arī tiesības izvirzīt prasību pret BP, BP parastajā jurisdikcijas vietā.

 

XVI. NODALĀMĪBAS KLAUZULA

Ja viens (vai vairāki) šo Noteikumu un nosacījumu punkts (-i) nav spēkā vai zaudē spēku, tas neietekmē pārējo noteikumu spēkā esamību. Spēkā neesošā noteikuma vietā tiek piemērotas attiecīgās tiesību aktu normas, ja tās nav juridiski izslēgtas ar pārējiem noteikumiem.

 

XVII. TIESĪBU AKTI

Juridiskās attiecības starp BayWa r.e. un BP regulē Latvijas Republikas tiesību akti.